Андрей Гуляшки: “За да се създаде индивидуален профил на образа, необходимо е предварително в съзнанието на писателя да бъдат изяснени някои особени черти на самия образ. Авторът винаги, във всички случаи трябва да изхожда от творческото си намерение, от идеята. Например някой от вас иска да напише новела, в която да покаже разрухата на брака. Той иска да реализира тази идея, разбира се, чрез съответно взаимоотношение между образите. Например взема за причина измяната на жената. Ако той пристъпи към обрисовката на жената не с оглед на идеята, а тъй, независимо от идеята, може идеята да влезе в противоречие със самия образ.

Ето, аз дарявам жената с такива черти: прекомерен свян, голяма привързаност към семейния живот, чувство за честност, отвращение към лъжата. С такава обрисовка на характера, с такава жена, с такъв образ аз не мога да реализирам идеята си. Такъв образ няма да реализира правдоподобно идеята, която аз имам.

Индивидуализацията във всички случаи трябва да е винаги във връзка и взаимодействие с творческото намерение на писателя, с идеята. Такава трябва да бъде индивидуализацията.

Така че когато авторът пристъпва към очертаване на личния план на героя си, той не може да се води емпирично от многообразието на живота; идеята на автора командува вниманието да търси ония черти у човека, които, сумирани и подчертани, да спомогнат за художественото реализиране на идеята.”